Lưu ý:
- Nếu sau khi mở ứng dụng, màn hình đăng ký không hiển thị banner chương trình như trên, QK vui lòng click vào link của người giới thiệu một lần nữa.
- Sau khi đăng ký, QK cần đăng nhập và thay đổi mật khẩu lần đầu để được nhận thưởng thành công.